MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİNİ

 

GENEL BİLGİLER

 

1.    Kara Kuvvetleri Komutanlığının, muvazzaf/sözleşmeli subay ihtiyacını karşılamak amacıyla en az dört yıllık öğrenim yapan fakülte ve yüksekokul mezunları arasından sınavla belirlenen sınıflarda muvazzaf/sözleşmeli subay statüsünde personel alınmaktadır.

 

2.    Belirlenen kontenjanlar idarenin ihtiyaçları doğrultusunda artırılabilmektedir. Ayrıca idarenin gerek görmesi halinde, sınıfların boş kalan kontenjanları, diğer sınıflara müracaat eden ancak kontenjana giremeyen adaylardan gerekli şartları taşıyan ve bu konuda muvafakati (Online başvuru formunda ilgili maddeyi “evet” olarak işaretleyen adaylar) alınan adaylardan ihtiyaç oranında karşılanmaktadır.

 

3.    Temin faaliyeti, her temin faaliyeti için hazırlanan kılavuzlarda yer alan faaliyet takvimine göre icra edilmekte, başvurular belirlenen tarihlerde (Genellikle Şubat -Mart ayları)  http://www.kkk.tsk.tr/ internet adresinden yapılmaktadır.

 

4.      Muvazzaf/sözleşmeli subay temin faaliyeti yazılı sınav, ön sağlık, fiziki kabiliyet ve yeterlilik testi ve mülakat aşamalarından oluşmaktadır. Temin sürecinin herhangi bir aşamasında başarılı olamayan adaylar müteakip aşamalara katılamamaktadır. Muvazzaf/sözleşmeli subay temin faaliyeti aşamaları hakkında açıklayıcı bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

 

 NOT: Bu hususlar genel bilgilendirme içermektedir. Başvuruya temel olacak geçerli bilgiler her temin kategorisi için hazırlanan başvuru kılavuzunda yer almaktadır.

 

            BAŞVURU ESASLARI

 

            YAZILI SINAV

 

            ÖN SAĞLIK İLE FİZİKİ KABİLİYET VE YETERLİLİK TESTLERİ (FKYT)

 

            MÜLAKAT

 

            SAĞLIK RAPORU

 

            GÜVENLİK SORUŞTURMASI

 

            KURSA BAŞLAMA

 

 

 

         BAŞVURU ESASLARI

         1.   Kimler başvurabilir?

         (926 Sayılı Personel Kanunu 14’üncü md.nin 2’nci fıkrası, 4678 Sayılı Sözleşmeli Subay Astsubay Kanunu 4’üncü md.nin 2’nci fıkrası, Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği 5’inci md.nin 1’inci fıkrası, FYO, Askeri Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmeliği 25’inci md.nin 1’inci fıkrası)

 

         Muvazzaf/Sözleşmeli Subaylığa;

 

a.      Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay öğrenciler, yedek subaylar, kısa dönem erbaş ve kısa dönem erler (Uzun dönem erbaş ve erler başvuramaz),

 

b.      Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yapmakta olanlar,

 

c.      Kanuni nedenlerle henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

 

ç.   Askerlik hizmetinden terhis olmuş yedek subay ve kısa dönem erbaş ve kısa dönem erler, (Uzun dönem erbaş ve erler başvuramaz),

 

d.      Belirlenen sınıf ve branşlar için başvuru koşullarını taşıyan erkek ve bayanlar başvurabilmektedir.

 

e.      Askerî hâkim sınıfına, sözleşmeli subay statüsünde personel alınmamaktadır.

 

f.        Halen sözleşmeli subay olanlar, dış kaynaktan muvazzaf subaylık alımına başvuramazlar.

 

g.      Halen sözleşmeli astsubay olanlar ile astsubay sınıf okulunda öğrenci olanlar dış kaynaktan sözleşmeli/muvazzaf subay alımına başvuramazlar.

 

            2.   Muvazzaf/sözleşmeli subaylık için başvuran adayların başvuru koşulları nelerdir??

(926 Sayılı Personel Kanunu 14’üncü md.nin 2’nci fıkrası, 4678 Sayılı Sözleşmeli Subay Astsubay Kanunu 4’üncü md.nin 2’nci fıkrası, Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği 5’inci md.nin 1’inci fıkrası, FYO, Askeri Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmeliği 25’inci md.nin 1’inci fıkrası )

               a.   Sosyal Durum, Ahlak ve Karakter İle İlgili Koşullar (Muv. Sb. Adayları İçin):

(926 Sayılı Personel Kanunu 14’üncü md.nin 2’nci fıkrası, FYO, Askeri Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmelik 25. ve 26./a maddeleri.)

         FYO, Askeri Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmelik’te yer alan giriş koşullarını taşımalıdır.                          

 

               b.   Sosyal Durum, Ahlak ve Karakter İle İlgili Koşullar (Söz. Sb. Adayları İçin):  

                    (4678 Sayılı Söz. Sb./Astsb. Kanunu 4’üncü md. 3’üncü fıkrası, Söz. Sb ve Astsb. Yönetmeliği 6’ncı md.)

           

         Söz.Sb./Astsb. Kanunu, Söz. Sb ve Astsb. Yönetmeliği’nde yer alan giriş koşullarını taşımalıdır.                 

 

         3.   Öğrenim ile ilgili şartlar nelerdir?

            (926 Sayılı Personel Kanunu 14’üncü md., 4678 Sayılı Söz. Sb./Astsb. Kanunu 4’üncü md. 1’inci fıkrası)

         

a.    Sözleşmeli subaylık için; sınıf ve branşlara göre kaynak olarak belirtilen en az dört yıllık öğrenim yapan fakülte ve yüksek okullardan mezun olmak,  

 

b.    Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden diplomalarının yurt içinde denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)’nca onaylanmış olmak,

 

c.    Öğretmen sınıfına başvuran, eğitim fakültesi mezunu olmayan adaylar için MEB’lığınca onaylanmış pedagojik formasyon sertifikasına sahip olmak, (Pedagojik formasyon sertifikasına sahip olmayan adaylar öğretmenlik sınıflarına başvuramamaktadır)

    

 

         4.   Yaş ile ilgili şartlar nelerdir?

           (926 Sayılı Personel Kanunu 14’üncü md., 4678 Sayılı Söz. Sb./Astsb. Kanunu 4’üncü md. 1’inci fıkrası)

  

         Müracaat  yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

 

a.     Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşını bitirmemiş olmak, 

 

b.     Lisans düzeyinde öğrenim yaptıktan sonra Lisansüstü eğitimi tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak, [Öğrenim süreleri hazırlık sınıfı hariç 5 yıl (10 yarıyıl) ve daha fazla olan program mezunlarının görmüş oldukları öğrenim, yüksek lisans düzeyinde kabul edilmektedir.]

 

c.      Muvazzaf subaylık için başvuruda bulunan adaylardan, askerlik hizmetini yapmakta olanların yaşlarının hesaplanmasında, kıt’a ya ilk katıldıkları tarih esas alınmaktadır.

 

          5.   Sağlık ile ilgili şartlar nelerdir?

         (TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği)

 

a.    Vücut yapısı düzgün, ağız, çene ve diş yapısı muntazam olmak. Yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban ve yanık izleri, dilinde pelteklik, vücudunda dövme, kekemelik ve gözünde şaşılık vs. bulunmamak,

 

b.    TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo sınırlarında olmak, (Erkek ve bayan adaylar için boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram başvuru kılavuzlarında yer almaktadır.)

 

c.        TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirlenen alınacağı sınıfa uygun muvazzaf subay olmak için gerekli sağlık şartlarına sahip olmak. Bu kapsamda sevk edildiği Askerî Hastaneden “………..sınıfında muvazzaf/sözleşmeli subay olur” kayıtlı sağlık raporu almış olmak.

 

         6.   TSK’da görevli sivil memur, işçi, yedek subaylar ile kısa dönem erbaş ve erlerden muvazzaf/sözleşmeli subaylığa müracaat edenler için özel şartlar nelerdir?

 

a.    TSK’da görevli sivil memur, işçi, yedek subaylar ile kısa dönem erbaş ve erlerden muvazzaf/sözleşmeli subaylığa müracaat edenler için görevli bulunduğu birlik ve karargâhlardaki üç sicil amirinden “Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olur” kayıtlı nitelik belgesi almış olmak,

 

b.    TSK’da istihdam edilenler ile yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanlar veya yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicili, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olmak.

 

NOT :  Yanlış beyanda bulunanlar ile yukarıda sahip olması gereken niteliklerde menfi (olumsuz) durumu tespit edilenlerin (Bütün aşamalarda başarılı olup kursa katılsalar dahi) işlemleri durdurulmakta ve iptal edilmektedir.

 

         7.   Başvurular ne zaman ve nasıl yapılmaktadır?

 

         Temin faaliyeti, her temin faaliyeti için hazırlanan kılavuzlarda yer alan faaliyet takvimine göre icra edilmekte, başvurular belirlenen tarihlerde (Genellikle Şubat-Mart ayları)  http://www.kkk.tsk.tr/ internet adresinden yapılmaktadır. Adayların online (çevrimiçi) başvuru formunu kendilerinin doldurmaları gerekmektedir, online (çevrimiçi) başvuruyu tamamlamayan veya başkasının yerine yapılan başvurular nedeniyle meydana gelen hatalardan idare sorumluluk kabul etmemektedir.

 

         Adayların online başvuru formunu doldurmalarına müteakip en son aşamada her bir aday için ADAY NUMARASI otomatik olarak bilgisayar tarafından verilmekte ve adayların başvuruları bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayda girilmektedir. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde bu aday numarası kullanıldığı için, adayların bu numaraları kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir. Online Başvuru Formu T.C.KİMLİK NUMARASI, ADI, SOYADI ve ADAY NUMARASI bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilmektedir. Başvuru süresi dolduktan sonra değişiklik yapılamamaktadır.

 

         İnternet ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılan başvurular kabul edilmemekte, bu dilekçelere ve mektuplara cevap verilmemektedir.

     

         8.   Başvurusu kabul edilen adayların duyurusu nasıl yapılmaktadır?

 

         Başvurusu kabul edilen adaylara uygulanan yazılı sınav tarih ve adayın sınava gireceği sınav merkezi yerleri www.kkk.tsk.tr İnternet adresinden son başvuru tarihinden itibaren yedi ila on gün içerisinde tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır. Adaylara posta ile tebligat yapılmamaktadır.

 

            9. Sözleşmeli subayların muvazzaf subaylığa geçiş hakkı var mıdır?

 

           Sözleşmeli subaylardan yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanlar, talepleri halinde muvazzaf subaylığa geçirilebilirler. Muvazzaf subaylığa geçiş için, Türk Silâhlı Kuvvetlerindeki yedinci fiilî hizmet yılı başından itibaren on ikinci fiilî hizmet yılının bitimine kadar başvuru yapılabilir.

 

Sayfa başına dön

 

        YAZILI SINAV

  

         1.   Yazılı sınav ne zaman yapılmaktadır?

 

         Yazılı sınav tarihi genel olarak son başvuru bitiş tarihinden on ile otuz gün sonra yapılmaktadır. (Temin faaliyeti için hazırlanan kılavuzda bulunan faaliyet takviminde yer almaktadır.)

 

         2.   Yazılı sınav merkezleri nerelerdir?

 

         Muvazzaf/Sözleşmeli Subaylık için müracaat eden adaylardan başvurusu kabul edilenlerin yazılı sınavları; Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bolu, Çorlu, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İskenderun, İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Konya, Manisa, Malatya, Osmaniye, Samsun, Sivas, Trabzon, Van ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Girne)’nde (Fakülte Yüksek Okul kaynaklı branşlara başvurusu kabul edilenlerin yazılı sınavları Ankara’da) yapılmaktadır. Ancak idarece ihtiyaca göre sınav merkezi değiştirilebilmektedir. Adayın, hangi sınav merkezinde sınava gireceği; Sınav merkezlerinin kapasitesine ve adayların tercihine göre idare tarafından belirlenmektedir. Adayların sınav merkezlerine planlaması yapılarak www.kkk.tsk.tr internet adresinden tebliğ niteliğinde yayımlamaktadır. Sınavlar bütün sınav merkezlerinde beyan edilen aynı saatte başlamaktadır. Sınav yerinin değiştirilmesi halinde bu husus adaylara yeteri kadar zaman öncesinden bildirilmektedir. Sınav tarihinde, sınav yerinde zamanında hazır bulunmayanlara ek sınav hakkı tanınmamaktadır.

       

         3.   Yazılı sınav içeriği nedir? Hangi konuları kapsamaktadır?

           (FYO, Askeri Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmelik, 4678 Sayılı Söz. Sb./Astsb. Kanunu 8’inci md.)

        

      Muvazzaf/Sözleşmeli subaylığa müracaat eden adaylara uygulanan yazılı sınavda, genel kültür ve branşlara göre meslek bilgisinden oluşan sorular sorulmaktadır.

 

               a.   Genel Kültür Sınavı;

 

      Müracaat eden tüm adaylar, genel kültür sınavına tabi tutulmaktadır. Genel kültür sınav konuları ve soru miktarları aşağıda belirtilmiştir:

 

S.Nu.

Konular

Soru Miktarı

Süre

1.

 Türkçe

5

 

 

 

 

60 dakika

2.

 İnkılap Tarihi

12

3.

Atatürkçülük (Türk Devlet Hayatı, Fikir Hayatı, Ekonomik Hayat, İlke ve İnkılapları)

12

4.

 T.C. Anayasası

4

5.

 Uluslararası Kurumlar ve Antlaşmalar

11

6.

 Coğrafya

6

Toplam

50*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Soru miktarı ve dağılımı örnektir. Geçerli olan soru dağılımı ve miktarı temin faaliyeti için hazırlanan başvuru kılavuzlarında yer almaktadır.               

              

         b.   Meslek Bilgisi Sınavı;

 

         Harp Okulu kaynaklı sınıflar olan Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, İstihkâm, Muhabere, Ulaştırma, İkmal, Bakım, Personel ve Maliye sınıflarına başvuran adaylara meslek bilgisi sınavı uygulanmamaktadır. Bu sınıflara müracaat eden adaylar, yazılı sınav olarak sadece genel kültür sınavına tabi tutulmaktadır.

              

         Meslek bilgisi sınavı FYO kaynaklı sınıflar olan; Tabip, Eczacı, Diş Tabibi, Veteriner, Sağlık, Öğretmen ve Mühendis sınıflarını tercih eden adaylara uygulanmakta, mezun olunan fakülte veya bölüm ile ilgili konulardan oluşan 50 soru sorulmaktadır.

 

         4.   Yazılı sınav değerlendirmesi nasıl yapılmaktadır?     

  

         Yazılı sınavın değerlendirmesi, bir yanlış cevabın 0,25 doğru cevabı götürmesi esasına göre yapılmakta ve elde edilen ham puanlar (net sayısı) standart puana dönüştürülmektedir.

 

         KHO Kaynaklı Sınıflarda, Genel Kültür Sınavında 100 tam puan üzerinden 70 ve üzerinde standart puan alan adaylar başarılı sayılmakta ve ikinci seçim aşaması sınavlarına çağrılmaktadır.

 

         FYO Kaynaklı Sınıflarda, Genel Kültür Sınavı 50, Meslek Bilgisi Sınavı 50 olmak üzere değerlendirme 100 tam not üzerinden yapılmaktadır. Genel Kültür Sınavından 30 standart puan ve daha yukarı, meslek bilgisi sınavından (Yabancı dil öğretmenleri hariç) 35 ve daha yukarı standart puan alan ayrıca her iki sınavdan toplam 70 ve daha yukarı standart puan alanlar başarılı sayılmakta ve ikinci seçim aşaması sınavlarına çağrılmaktadır.

 

         5.   Yabancı dil öğretmenliğini tercih eden adaylar hangi sınavlara girmektedir?

     

         Muvazzaf/Sözleşmeli Subaylar İçin: Yabancı dil öğretmenleri genel kültür ve meslek bilgisi sınavına tabi tutulmaktadır. Meslek bilgisi sınavında adayların dinleme/anlama, okuma/anlama, yazılı anlatım ve konuşma yetenekleri ölçülmektedir. Her yeterlilik düzeyi 25 ham puan değerindedir. Adaylar ilk önce genel kültür ve meslek bilgisi(okuma/anlama) sınavına tabi tutulmaktadır. Genel kültür sınavından 50 üzerinden 30 ve üzerinde standart puan alan ve okuma/anlama sınavından 25 ham puan üzerinden en az 15 ham puan alarak barajı aşan adaylar müteakip sınav aşamasına (Dinleme/anlama, yazılı anlatım ve konuşma) çağrılmaktadır.  Dinleme/anlama, yazılı anlatım ve konuşma sınavlarını içeren 25 ham puan değerindeki her bir yeterlilik düzeyinden en az 15 ham puan alan, dinleme/anlama, okuma/anlama, yazılı anlatım ve konuşma sınavlarının toplamı standart puana dönüştürülmektedir. 70 ve daha yukarı standart puan alan adaylar ikinci seçim aşamasına çağrılmaktadır.

 

         6.   Beden eğitimi öğretmenliğini tercih eden adaylar hangi sınavlara girmektedir?

     

         Sözleşmeli Subaylar İçin: Beden eğitimi öğretmenleri genel kültür ve meslek bilgisi sınavına tabi tutulmaktadır. Meslek Bilgisi sınavında adaylara mezun olduğu bölüm ile ilgili konulardan oluşan toplam 50 soru sorulmaktadır. Genel kültür sınavından 30 standart puan ve daha yukarı, meslek bilgisi sınavından 35 standart puan ve daha yukarı not alan ayrıca her iki sınavdan toplam 70 ve daha yukarı standart not alanlar başarılı sayılmakta ve ön sağlık, fiziki kabiliyet sınavına alınmaktadır. Fiziki kabiliyet sınavında adaylar, belirtilen atletizm, jimnastik ve oyunlar branşlarından sınava tabi tutulmaktadır. Bu sınavdan 100 üzerinden en az 60 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılarak mülakata çağrılmaktadır.

[Sonuç Puanı = Genel Kültür Sınavının %20’si + Meslek Bilgisi Sınavının % 30’u + FKYT’nin %30’u + Mülakatın %20’si + Özel Nitelik Puanı]

 

         Muvazzaf Subaylar İçin: Fiziki kabiliyet sınavının 100 puan üzerinden değerlendirilip %50’nin, meslek bilgisi sınavının 100 puan üzerinden değerlendirilip % 30’nun, Genel Kültür Sınavı 100 puan üzerinden değerlendirilip % 20’nin alınmasıyla değerlendirme toplam 100 puan üzerinden yapılır. Fiziki Kabiliyet Sınavından % 50 üzerinden 40, Meslek Bilgisi Sınavından % 30 üzerinden 15, Genel Kültür Sınavından % 20 üzerinden 10 ve daha yukarı puan alan veya toplam puanda 70 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır ve mülakata çağrılmaktadır. 

 

         7.   Yazılı sınav sonuçları ne zaman ve nasıl bildirilmektedir?

 

         Yazılı sınav sonuçları Kara Kuvvetleri Komutanlığının http://www.kkk.tsk.tr/ İnternet adresinden sınavın yapıldığı günden itibaren yedi ila on gün sonra tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır.

 

         8.   Yazılı sınavdan başarı olan adaylar ne yapmalıdır?

 

         Yazılı sınavda başarılı olan adayların ön sağlık kontrolleri ile fiziki kabiliyet ve yeterlilik testleri (FKYT) her aday için belirlenen tarihte (Yazılı sınav sonuçlarıyla birlikte http://www.kkk.tsk.tr/ İnternet adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır)  Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi K.lığı (Cebeci-ANKARA)nda veya adaya duyurulan sınav merkezinde ; fiziki kabiliyet ve yeterlilik testlerinden başarılı olan adayların (FKYT’nin ertesi günü) mülakatları  Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi K.lığı (Cebeci-ANKARA)nda icra edilmektedir.

 

Sayfa başına dön

 

            ÖN SAĞLIK İLE FİZİKİ KABİLİYET VE YETERLİLİK TESTLERİ (FKYT):

 

         1.   Ön sağlık ve fiziki yeterlilik testleri ne zaman yapılmaktadır? Ne zaman ve nasıl bildirilmektedir?

        

         Ön sağlık ile fiziki kabiliyet ve yeterlilik testleri, yazılı sınavın yapıldığı tarihten itibaren on ile otuz gün sonra yapılmaktadır. Yazılı sınavda başarılı olan adayların ön sağlık kontrolleri ile fiziki kabiliyet ve yeterlilik testleri her aday için belirlenen tarih yazılı sınav sonuçlarıyla birlikte http://www.kkk.tsk.tr/ internet adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır.

       

         2.   Adaylar ön sağlık ile FKYT’ye gelirken hangi belge ve malzemeleri beraberinde getirmelidirler?

        

         Adaylar, belgelerini aşağıda belirtilen sıra ile (aşağıda belirtilen sıraya uygun [1 numara üstte] olacak şekilde) yarım kapaklı pembe karton dosyaya takılı olarak getirmektedirler. Dosya kapağına kurşun kalemle aday numarası, adı soyadı, tercih ettiği sınıf/branşı yazılmaktadır. (Bu belge ve malzemeler örnektir. Geçerli belge ve malzemeler temin faaliyeti için hazırlanan başvuru kılavuzlarında yer almaktadır):

 

a.    Aday Bilgi Formu: Bilgiler aday tarafından doldurulmuş, 12 yaşından büyük kardeşlerin (evli kardeşler dâhil)  fotoğrafları yapıştırılmış (form başvuru kılavuzundadır),

 

b.    Nitelik Belgesi: Muvazzaf/Sözleşmeli subaylığa müracaat eden askerlik hizmetini yapmakta olan adaylar ile Silahlı Kuvvetlerde sivil memur veya işçi olarak çalışmakta olan adaylar için, kapalı ve mühürlü zarf içerisinde birlik komutanlıklarından alınan nitelik belgesi,

 

c.    Nüfus Cüzdanı Fotokopileri: Kendisine ait nüfus cüzdanının aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisi, anne, baba (vefat edenler hariç) ve evli ise eşine ait fotoğraflı nüfus cüzdanının fotokopisi (Nüfus cüzdan sureti ve nüfus kayıt örneği kabul edilmemektedir),

 

ç.   Askeri Kimlik Fotokopisi: Askerlik görevini yedek subay olarak devam eden adaylara ait askeri kimlik fotokopisi,

 

d.     Kısa Dönem Asker Olduğunu Belirten Belge: Askerliğini kısa dönem olarak devam eden adaylara ait kısa dönem askerlik yaptıklarını belirten bir birlik komutanı imzalı bir belge,

 

e.    Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: Adayın kendisine ait başvurduğu tarihten itibaren son üç ay içinde alınmış baba, anne ve kardeşleri ile evli ise eşi ve varsa çocuklarını da gösteren, düşünceler ve açıklamalar bölümünü de içeren “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği”,

 

f.    Lisans Diploması: Müracaat ettiği sınıfa uygun olarak mezun olduğu en az dört yıllık fakülte veya yüksekokula ait diploma veya mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti (Fakülte Öğrenci işleri tarafından aslı gibidir onaylı kabul edilmemektedir),

 

g.    Denklik Belgesi: Öğrenimlerini yurt dışında bitirenler için Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış denklik belgesinin noter onaylı sureti,

 

ğ.   Not Durum Belgesi (Transkript): Bitirdiği en az dört yıllık fakülte veya yüksek okula ait okuduğu süre ve dersleri gösteren not durum belgesinin fotokopisi (Transkript),

 

h.   Lisansüstü Diploması: Varsa lisansüstü öğrenimine ait diploma veya mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti (Fakülte Öğrenci işleri tarafından “Aslı gibidir” onaylı olanlar kabul edilmemektedir),

 

ı.    Öğretmenlik Formasyonu Sertifikası: Öğretmen sınıfına müracaat edenler için öğretmenlik formasyonu sertifikası (Rusça, Boşnakça, Arapça, Bulgarca, Ermenice, Farsça, Gürcüce, Yunanca, Kütüphane ve Ekonomi öğretmenleri hariç),

 

i.         Lise diplomasının:

                    

                     (1)     Aslı ve bir adet fotokopisi veya,

 

                     (2)     Lise diploması fakülte/yüksekokulda olan adaylar, lise diplomasının fotokopisini mezun olduğu fakülte/yüksekokul öğrenci işlerine onaylatarak (Mezun olduğu lise müdürlüğüne de onaylatılabilir.) veya,

 

                     (3)     Lise diplomasını kaybeden adaylar, lise diplomasında bulunan tüm bilgileri içerecek şekilde lise müdürlüklerinden onaylı diploma kayıp belgesi.

 

j.        Beden Eğitimi Öğretmenliği için müracaat eden adaylardan herhangi bir branşta sporcu veya antrenör olarak milli olanlara veya birden fazla branşta antrenörlük yapanlara ait belgenin aslı veya noter onaylı sureti,

 

k.        Muvazzaf subaylık için müracaat eden adaylardan askerliğini yapmakta olanlar askerlik başlangıç tarihini belirten onaylı belge (Birlik Komutanlığı veya Askerlik Şubesi),

 

l.        Adli Sicil Belgesi: Sadece adli sicil kaydı bulunan adaylar, kendisine ait Cumhuriyet Savcılığından veya Adli Sicil Müdürlüklerinden alınmış arşiv kaydını da içeren Adli Sicil Belgesinin aslını ve ekinde mahkeme kararı fotokopisini getireceklerdir.

 

m.    Terhis Belgesi: Askerlik hizmetini bitirenler için terhis belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi veya önlü arkalı fotokopisinin Askerlik Şubesinden onaylı sureti,

 

n.        Askerlik hizmetini yapmayan erkek adaylar için askerlik durum belgesinin aslı,

 

o.        Varsa, Şehit/Gazi eş ve çocuklarına ait ilgili kurumdan alınmış onaylı belge,

 

ö.    Varsa yabancı dil notunu gösteren (KPDS, ÜDS, TOFEL) bir belge,

 

p.        Fotoğraf: Adayın en son halini gösterir 4,5x6 cm. ebadında 4 adet fotoğraf,

 

r.        Tükenmez kalem, kurşun kalem, silgi, fiziki kabiliyet ve yeterlilik testi için eşofman, şort ve spor ayakkabısı. Beden eğitimi öğretmenliğine başvuran adaylar gelirken yanlarına yüzme testi için mayo, bone, havlu, terlik vb. gibi malzemeleri getirmektedirler.

 

NOT1: Cep telefonu, hesap makinesi, çağrı cihazı, fotoğraf makinesi ve benzeri eşyalar ile sınava girilmeyeceği ve sınav merkezlerinin giriş nizamiyelerinde emanete alınmayacağı için adaylar bu gibi malzemeleri yanlarında bulundurmamalıdırlar.

 

NOT2: Adayların, ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken istenen belge ve malzemeleri mutlaka getirmeleri gerekmektedir. İstenen belgeleri getirmeyen adaylar, belge eksikliğinden dolayı sınava alınmamakta ve işlemleri iptal edilmektedir.

 

      3.   Yazılı sınavdan başarı olup halen silahaltında bulunan adayların birlik komutanlıkları tarafından yapılan işlemler nelerdir?

 

      İkinci seçim aşaması sınavlarına girmeye hak kazanan silahaltındaki adayların askerlik hizmetine başlamadan önce bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranıp aranmadığı veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza alıp almadığı, aday hakkında “yedek subay olamaz” kararı bulunup bulunmadığı adayın sevk evrakından kontrol edilerek, nitelik belgesinin ilgili bölümüne yazılmaktadır. 

 

      Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilenler ile yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olup olmadığı kontrol edilerek; nitelik belgesinin ilgili bölümüne yazılmaktadır.

 

      Muvazzaf/Sözleşmeli subaylığa müracaat eden askerlik hizmetini yapmakta olan adaylar ile Silahlı Kuvvetlerde görevli sivil memur ve işçilerden yazılı sınavı kazananlar için, örneği verilen nitelik belgeleri doldurularak kapalı ve mühürlü zarf içerisinde adaylara teslim edilmekte, adaylar bu belgeyi ikinci seçim aşaması sınavlarına (ön sağlık, fiziki kabiliyet yeterlilik testi)  gelirken beraberinde getirmektedirler. Nitelik belgesinin her maddesi doldurulmaktadır.

 

         Halen silâhaltında bulunan adaylar sınavlara kanuni izinlerine mahsuben gönderileceklerdir.

 

      4.   Adayların FKYT ile ön sağlık aşamalarında tabi oldukları sınavlar nelerdir?

 

            a.   Kişilik Değerlendirme Testi;

              

      Yazılı sınavda başarılı olan tüm adaylara mülakat öncesinde Kişilik Değerlendirme Testi uygulanmaktadır. Kişilik değerlendirme testi nota tahvil edilmemekte, mülakat sınavında kanaat oluşturmaya yardımcı olarak kullanılmaktadır.

 

            b.   Ön Sağlık Muayenesi;

              

      Adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre hazırlanan ve temin faaliyeti için yayımlanan başvuru kılavuzunda yer alan nomogramlardaki (Erkek ve bayan adaylar için ayrı ayrı belirtilmektedir.) yaşa göre boy ve kilo oranlarında olup olmadığı ölçülerek tespit edilmektedir.

 

      TSK Sağlık Yeteneği Yönetmenliğine uygun olarak adayların fiziki muayenesi ve uygulaması basit tetkiklerle kolayca belirlenen, kalıcı veya tedavi ile giderilebilecek olsa bile muv./söz. sb. olur niteliğini kazanamayacak, belirgin, adayın bilgilendirilmesinde zorluk yaratmayacak, tereddüt oluşturmayacak anlaşılır rahatsızlıkları tespit edilmektedir (Vücut yapısı düzgün, ağız, çene ve diş yapısı muntazam olmak. Yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban ve yanık izleri, dilinde pelteklik, vücudunda dövme, kekemelik ve gözünde şaşılık bulunmamak, göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu olmamak vs.).

     

      Ağız, çene ve diş muayeneleri diş hekimi tarafından yapılmaktadır.

 

      Bedeni yeterlilik testi öncesi adayın genel sağlık durumunu inceler ve bedeni yeterlilik testinin uygulamasına engel bir durum olup olmadığını belirleyerek karar verilmektedir.

 

      Ön sağlık muayenesinde TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre muvazzaf/sözleşmeli subay olma şartlarını taşımayanlar başarısız sayılmakta ve sınavlara alınmamaktadır. Ön sağlık muayenesine itiraz aynı gün yapılmakta, itiraz komisyonu tarafından yapılan muayene sonucunda verilen tanı ile karar kesinleşmektedir. Verilen bu karara karşı sunulan askerî veya sivil hastane raporların geçerliliği bulunmamaktadır. Bu konuda idare tarafından yapılabilecek bir husus kalmadığından idari mahkemelere süresi içinde başvuru yapılabilmektedir.

 

            c.      Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Testi (FKYT);

 

      Fiziki kabiliyet ve yeterlilik testi yer alan branşların şekilleri TABLO-1’dedir.

     

   KHO ve FYO kaynaklı sınıflar için müracaat eden sözleşmeli subay adayları (Beden Eğitimi Öğretmeni başvuranlar hariç); 1500 m Koşu, Mekik ve Şınav branşlarından değerlendirilmektedir. Adaylar için Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Test Standartları temin faaliyeti için hazırlanan başvuru kılavuzlarında yer almaktadır. Değerlendirmede adayların her bir branştan sınava tabi tutulması, her branştan alınan puanların toplamının branş sayısına bölünmesi sonucu elde edilmekte puanın 40 baraj puanını geçmesi şarttır. Baraj puanını geçen adaylar müteakip aşama olan mülakat sınavına çağrılmaktadır. Sözleşmeli subay aday adaylarının fiziki yeterlilik ve değerlendirme notu; mekik, şınav ve koşudan aldıkları notların toplamının üçe bölümünden elde edilen nottur. Değerlendirmede KHO kaynaklı sınıflara FKYT puanının %15’i, FYO kaynaklı sınıflara FKYT puanının %10’u alınmaktadır.

 

KHO ve FYO kaynaklı sınıflar için müracaat eden muvazzaf subay adayları(Beden Eğitimi Öğretmeni başvuranlar hariç); 3000m Koşu, Mekik ve Şınav branşlarından değerlendirilmektedir. Adaylar için Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Test Standartları temin faaliyeti için hazırlanan başvuru kılavuzlarında yer almaktadır. Değerlendirmede adayların branşlar için baraj puanı olmaksızın üç branşın ortalamasından 30 ve daha yukarı alması şarttır. Adayların bedeni yetenek notu; mekik, sınav ve koşudan aldıkları notların toplamının üçe bölümünden elde edilen nottur. Yardımcı sınıflara başvuran muvazzaf subay adayları için fiziki kabiliyet ve değerlendirme testi bir baraj olup değerlendirme puanı olarak kullanılmaz. Değerlendirme genel kültür, meslek bilgisi ve mülakattan alınan notların toplamına göre yapılmaktadır.

 

      Beden Eğitimi Öğretmeni adaylarına uygulanan Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Testi standartları temin faaliyeti için hazırlanan başvuru kılavuzlarında yer almaktadır. Sözleşmeli Beden Eğitimi Öğretmenlerinden Fiziki Kabiliyet Sınavından 100 üzerinden en az 60 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılarak mülakata çağrılmaktadır. Muvazzaf Beden Eğitimi Öğretmenlerinden ise Fiziki Kabiliyet Sınavından 50 üzerinden en az 40 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılarak mülakata çağrılmaktadır. 

 

      FKYT sonuçlarına itiraz eden adaylar için, sınav komisyon başkanının başkanlığında, bir sınıf subayı ve bir beden eğitimi öğretmeninden oluşan “Nihai Karar Komisyonu” teşkil edilmektedir. FKYT notu olarak belirlenen baraj puanını geçemeyen adaylar tercihlerine göre azami iki branştan itiraz hakkına sahiptirler. İtiraz eden adaylar iki branştan tekrar not yükseltme sınavına tabi tutulmaktadır. Sınav sonucunda komisyonunun verdiği karar kesin olup değiştirilemez ve itiraz edilemez.

              

      Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Testinde (FKYT) baraj puanını aşamayan adaylar başarısız kabul edilerek sınavların müteakip aşamalarına alınmamaktadır. FKYT’de baraj notunu geçemeyen adaylar elenmektedir.

 

NOT:  Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Testlerine katılan adaylar, kendileri için herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılmaktadırlar. Bu nedenle sınavlar sürecinde meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara aittir.

 

      5.   FKYT ve ön sağlıktan başarılı olan adaylar ne yapmaktadır?

     

      FKYT ve ön sağlıktan başarılı olan adaylar; mülakata katılmak üzere, FKYT ve ön sağlığın yapıldığı günden sonraki gün, Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi K.lığı (Cebeci-ANKARA) gelmekte, önce bazı ilgili formları doldurmalarına müteakip adaylar mülakata alınmaktadır.

 

Sayfa başına dön

 

       MÜLAKAT

       

        1.   Mülakat nasıl yapılmaktadır?

     

Mülakat, adaya göre değişen, yeterli bir zaman içerisinde bir oturum ile adayın geçmişi, kişiliği, psikolojik yapısı, kendini ifade edebilme yeteneği ve askerlik mesleğine ön yeterliliğin tespiti gibi konuların değerlendirildiği planlı bir görüşmedir. Mülakat, personel temininde adayda bulunması gereken ve testlerle ortaya çıkarılması mümkün olmayan niteliklere, adayın sahip olma durumunu tespit etmek maksadıyla, mülakat kurulu ile aday arasında yüz yüze, sözlü iletişim şeklinde, soru ve cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir.

      Sözleşmeli subay değerlendirmesi 100 tam not üzerinden yapılmakta, 70 ve daha yukarı puan alanlar başarılı kabul edilmektedir. Mülakatta 70 puanın üzerinde not alamayan adaylar elenmektedir.

           

      Muvazzaf subay değerlendirmesi 50 tam not üzerinden yapılmakta, 40 ve daha yukarı puan alanlar başarılı kabul edilmektedir. Mülakatta 40 puanın üzerinde not alamayan adaylar elenmektedir.

 

            Mülakat sonuçlarına itirazlarda idare olarak yapılacak bir husus bulunmadığından, idari mahkemelere süresi içinde başvuru yapılabilmektedir.

 

 

      2.   Mülakat, yazılı sınav ve testlerin değerlendirmeleri nasıl yapılmaktadır?

 

      Yazılı sınav, ön sağlık, fiziki kabiliyet ve yeterlilik sınavı ile mülakatta başarılı olan (Barajı geçen) adaylar değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Bu sınavların herhangi birinden barajı geçemeyen adaylar değerlendirmeye tabi tutulmamaktadır.

 

a.    Sözleşmeli Subay Adayları:

     

      (1)     KHO kaynaklı muharip/yardımcı sınıflar:

     

      KHO kaynaklı muharip sınıflar/ yardımcı sınıflara başvuran adaylarının değerlendirmesi; yazılı sınav notunun % 70’ine, FKYT notunun % 15’i, mülakat notunun % 15’i ve özel nitelik puanından alınan notların toplamına göre yapılmaktadır.

 

 [Sonuç Puanı = Yazılı Sınavın %70’i + FKYT’nin %15’i + Mülakatın %15’i + Özel Nitelik Puanı]

 

(2)         FYO kaynaklı sınıflar:

 

       FYO kaynaklı sınıflara başvuran adayların değerlendirmesi; yazılı sınav notunun % 70’ine, FKYT notunun % 10’u, mülakat notunun % 20’si ve özel nitelik puanından alınan notların toplamına göre yapılmaktadır.

 

[Sonuç Puanı = Yazılı Sınavın %70’i + FKYT’nin %10’u + Mülakatın %20’si + Özel Nitelik Puanı]

                          

                  (3)     Beden eğitimi öğretmenleri:

     

       Sözleşmeli Beden Eğitimi Öğretmeni olarak başvuran adayların değerlendirmesi; değerlendirme genel kültür sınav notunun % 20, meslek bilgisi sınav notunun % 30, FKYT notunun % 30 ve mülakat notunun  % 20’si ile özel nitelik puanından alınan notların toplamına göre yapılmaktadır.

 

[Sonuç Puanı = Genel Kültür Sınavının%20’si+Meslek Bilgisi Sınavının% 30’u+FKYT’nin%30’u + Mülakatın%20’si +Özel Nitelik Puanı]

   

b.      Muvazzaf Subay Adayları:

 

                  (1)    KHO kaynaklı muharip sınıflar:

                 

       KHO kaynaklı muharip sınıflara alınacak muvazzaf subay adaylarının genel kültür ve meslek bilgisi yanında bedeni yeteneğinin de aynı ölçüde önem kazanması nedeni ile fiziki kabiliyet ve değerlendirme testinden alınan toplam puanın 1/2'si değerlendirme puanı olarak alınır.

 

[Sonuç Puanı = Yazılı Sınav+FKYT’nin%50’si+Mülakat+ Özel Nitelik Puanı]                                                                                              

                 

                  (2)     FYO kaynaklı sınıflar/yardımcı sınıflar:

     

      Yardımcı sınıflara başvuran muvazzaf subay adaylarının değerlendirmesi; yazılı sınav notu, mülakat notu ve özel nitelik puanından alına notların toplamına göre yapılmaktadır. Yardımcı sınıflara başvuran muvazzaf subay adayları için fiziki kabiliyet ve değerlendirme testi bir baraj olup değerlendirme puanı olarak kullanılmamaktadır.

 

[Sonuç Puanı = Yazılı Sınav + Mülakat + Özel Nitelik Puanı]

 

                  (3)     Beden eğitimi öğretmenleri:

      

      Muvazzaf Beden Eğitimi Öğretmeni olarak başvuran adayların değerlendirmesi genel kültür %20’si, meslek bilgisi % 30’u yanında  ve fiziki kabiliyet ve değerlendirme testinden alınan toplam puanın %50’si değerlendirme puanı olarak alınır.

 

[Sonuç Puanı = Genel Kültür Sınavı %20 + Meslek Bilgisi Sınavı %30+ FKYT’nin %50’si + Mülakat+Özel Nitelik Puanı]

 

      3.   Özelliği nedeniyle verilen ilave puanlar  (Özel Nitelik Puanı) nelerdir?

 

a.      Yüksek lisans yapanlara 5 puan,

 

b.      Doktora veya uzmanlık eğitimini ( tıpta, diş tabipliğinde, veterinerlikte veya eczacılıkta)  tamamlayanlarla, doçentlere 10 puan,

 

c.      Şehit eş ve çocuklarına 10 puan, muharip gazi/malul gazi eş ve çocuklarına 5 puan,

 

ç.   Herhangi bir branşta sporcu veya antrenör olarak milli olanlara veya birden fazla branşta antrenörlük yapanlara muvazzaf sb. adayları için 10, sözleşmeli sb. adayları için ise 5 puan verilecektir (Beden Eğitimi Öğretmeni adayları için geçerlidir).

 

d.      Sözleşmeli subay adaylarına özel nitelik puanı kapsamında en fazla 10 puan verilecektir.(Şehit/gazi eş ve çocuklarına verilen özel nitelik puanı hariçtir.)

 

e.  Özel nitelik puanı bütün sınav aşamalarından başarılı olan adayların sonuç puanı hesaplanırken değerlendirmeye katılmaktadır. Herhangi bir sınavdan baraj puanını geçemeyen adayın sonuç puanı hesaplanmamaktadır.

 

      4.   Sınıflandırma nasıl yapılmaktadır?                      

 

      Yapılan değerlendirmeler neticesinde başarılı olan adayların bitirdikleri bölümler esas alınarak kontenjanlar ve adayların tercihleri doğrultusunda sınıflandırması yapılmaktadır. Sınıflandırma işlemine kaynak okul durumuna göre temininde güçlük çekilen sınıflardan başlanmaktadır. Sınıflandırma asil aday grubu içerisinde en fazla sayıda adayın sınıflandırılması sağlanacak şekilde gerçekleştirilmektedir. Kaynak okul durumunun uymaması nedeniyle sınıf/branş kontenjanlarının asil aday grup içerisinden karşılanamaması durumunda yedek aday grubunda kaynak okulu uyanlardan sonuç puanı yüksek olandan başlanarak eksik kontenjan kadar asil aday grubuna dahil edilmektedir.

 

      5.   İkinci aşama sınav sonuçları nasıl bildirilmektedir?

     

      İcra edilen sınavlar sonucunda asil ve yedek olarak başarılı olan adayların isim listesi, faaliyet takviminde belirtilen tarihlerde (genellikle son mülakat gününden sonraki yedi ila on gün) K.K.K.lığının http://www.kkk.tsk.mil.tr/ İnternet adresinden yayımlanmaktadır.

 

      6.   Adayların sıralaması nasıl yapılmaktadır?

     

      Adaylar genel değerlendirme esaslarına göre en yüksek puandan başlamak suretiyle sıralandırılarak, asil ve yedek adaylar belirlenmektedir.

 

        7. Asil ve yedek olarak başarılı olamayan adayların evrakları ne zaman iade edilecektir?

 

        İcra edilen sınavlar sonucunda asil ve yedek olarak başarılı olanların bildirildiği aday listesine giremeyip, başarısız olan adayların evrakları idarenin belirleyeceği takvime göre kendilerinin temin sürecinde beyan ettikleri adreslerine resmi taahhütlü olarak gönderilir. Adayların şahsen Per.Tem.Mrk.K.lığına gelerek başvurmaları halinde kendilerine teslim edilir.

 

Sayfa başına dön

 

       SAĞLIK RAPORU

     

      1.   Sağlık raporu için, askerî hastanelere sevk belgesi nasıl ve ne zaman alınmaktadır?

     

İkinci seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adayların isimleri ile beraber sevk tarihleri de yayımlanmaktadır. Sevk belgeleri hastane danışma biriminden alınmaktadır.      

 

 

      2.   Sağlık raporu sonuçları nasıl ve nereye teslim edilmektedir?

  

      Sağlık raporu almak üzere hastaneye sevk edilen adaylar sağlık raporu sonuçlarını hastane danışma birimine teslim etmektedirler.

 

       3.   Olumsuz sağlık raporu alan adaylar ne yapmaktadır?

     

      Olumsuz sağlık raporu alan adaylar, eğer arzu ederlerse en geç 7 gün içerisinde şahsen gelerek verecekleri itiraz dilekçesi ile K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına başvuruda bulunabilmektedirler. İtiraz için başvuruda bulunan adaylar kontrol hastanesine sevk edilmektedir. Adayın kontrol hastanesinden almış olduğu sonuç olumsuz ise işlemleri sonlandırılmakta, olumlu ise K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına başvurarak hakem hastanesine sevk edilmektedir. Hakem hastanesine sevk edilen adaylara almış oldukları sonuca göre işlem yapılmaktadır. 

 

        Adaylar sağlık raporu alım sürecinde karşılaştıkları sorunlarla ilgili konularda bilgi edinme ve şikâyet içerikli başvurularını Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığına (Ankara) yapabilirler.

 

Sayfa başına dön

 

  

        GÜVENLİK SORUŞTURMASI

 

        1.   Güvenlik soruşturması ne zaman sonuçlanmaktadır?

         (Güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği 8’inci md.)

        

         İlgili mevzuata göre ikinci aşama sınav sonuçlarının internet adresinden yayımlanmasını ve soruşturma isteminin ilgili inceleme makamlarına ulaşmasını müteakip en geç 60 (altmış)  gün içerisinde ilgili makamlardan bahse konu işlemlere ilişkin bilgi ve belgeler  gelmekte, gelen bilgilerin Kara Kuvvetleri Komutanlığınca değerlendirilmesi neticesinde adayların işlemleri sonuçlanmaktadır.

 

          2. Sağlık raporu olumsuz olanlar için de güvenlik soruşturması işlemleri yapılıyor mu?

 

          İkinci aşama sınavlarına göre asil ve yedek aday olarak başarılı olan tüm adayların güvenlik soruşturmaları ileride zaman kaybı olmaması amacıyla aynı anda başlatılmaktır. Güvenlik soruşturması işlemleri sağlık raporu işlemlerinden bağımsız olarak devam etmektedir.

 

Sayfa başına dön 

 

         KURSA BAŞLAMA

        

         Sözleşmeli subaylığa kabul edilen adaylar, genelde şubat ayında başlayan Kara Harp Okulu sorumluluğunda 5,5 ay süreli “Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) Eğitimine” alınmaktadırlar. Bu eğitimin ilk üç ayı temel eğitim ve Takım Komutanlığı seviyesinde sevk ve idare eğitimi olarak Menteş’de, son bölümü ise Kara Harp Okulu Komutanlığında yapılır. Bu eğitimin yeri ve süresi ihtiyaca göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığınca değiştirilebilir.

 

           Bu eğitimi başarı ile bitirip 30 Ağustos tarihi itibariyle subay naspedilen yükümlülerden;

    (1) Harp Okulu kaynaklı sınıflara subay naspedilen sözleşmeli personel, sınıfları ile ilgili olarak sınıf okulu, sınıf okulu ve eğitim merkezi ile birlik ve kurumlarda düzenlenecek kurs ve eğitimlere tabi tutulurlar.

    (2) Harp Okulu kaynaklı olmayan sınıflara subay naspedilen personel;

        (a) Tabip, Eczacı, Diş Tabibi ve Sağlık sınıflarına subay naspedilen personel, GATA Komutanlığında, Veteriner sınıfına subay naspedilen personel ise Askeri Veteriner Araştırma ve Eğitim Merkezi Komutanlığında staj eğitimine tabi tutulurlar.

        (b) Diğer sınıflara subay naspedilenler ise atandıkları görev yerlerinde görev başı eğitimine tabi tutulurlar.

Muvazzaf subay temin faaliyetinde başarılı olup güvenlik soruşturması ve sağlık raporu aşamaları olumlu sonuçlanan adaylar temel askerlik eğitimlerini başarılı olarak bitirmelerini müteakip   kararname takvim yılının 30 Ağustos tarihi esas alınarak, muvazzaf subay nasbedilirler.

 Muvazzaf subay adayı personelden;

a. Harp okulu kaynaklı sınıflarda subay adayı bütün personel, subaylığa nasbedilmeden önce, en az üç ay süreli olmak kaydıyla takvim yılının 30 Ağustos tarihine kadar tamamlanacak şekilde Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda temel askerlik eğitimine ve subaylık nosyonu kazandırma eğitimine, ardından sınıf okullarında subay temel kurslarına tabi tutulurlar.

b. Harp okulu kaynaklı olmayan sınıflarda subay adayı personel;

(1) Tabip, eczacı, diş tabibi, veteriner, sağlık sınıflarındaki subay adayı personel, subaylığa nasbedilmeden önce, en az üç ay süreli olmak kaydıyla takvim yılının 30 Ağustos tarihine kadar tamamlanacak şekilde Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenecek süre kadar temel askerlik eğitimine tabi tutulurlar. Bilahare veterinerler Askeri Veteriner Araştırma ve Eğitim Merkezi Komutanlığında, diğer personel Gülhane Askeri Tıp Akademisinde staja tabi tutulur.

(2) Diğer fakülte ve yüksekokullardan mezun olan subay adayı personel, subaylığa nasbedilmeden önce, en az üç ay süreli olmak kaydıyla takvim yılının 30 Ağustos tarihine kadar tamamlanacak şekilde Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenecek süre kadar temel askerlik eğitimine ve subaylık nosyonu kazandırma eğitimine, ardından da staja tabi tutulurlar.

         Askerlik yükümlülüğünü daha önce kısmen veya tamamen yerine getirmiş adaylar da söz konusu eğitimlere katılmaktadırlar.

 

            Halen kıtalarda silâhaltında bulunan adayların kurs tebligatları kurs başlangıcından önce birliklerine tebliğ edilmek üzere gönderilmekte ve geçici terhis belgeleri düzenlenmektedir.

 

            Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması olumsuz olan, kursa katılmayan ve kurstan başarısız olarak kendi isteği ile ayrılan asil adayların yerine yedek adaylar kursun üçte iki süresini tamamlayacak şekilde ve idarenin kararı neticesinde kursa çağrılmaktadır.

 

 

Ön Sözleşme Aylığı :

 

Sözleşmeli subay yetiştirilmek üzere ön sözleşme yapılanlardan; 926 sayılı kanuna bağlı (EK-VI) sayılı cetvelde asteğmenler için öngörülen 9 ncu derece 1 nci kademe aylığı ile bu rütbenin karşılığı tazminat, yan ödeme ve sosyal amaçlı diğer yardım ve ödeneklerden, lojman tazminatı ile tayın bedeli hariç, aynen yararlandırılırlar. 2629 sayılı kanun hükümleri saklıdır.

 

 

Aylıklar :

 

Sözleşmeli subaylar emsali rütbe ve derecedeki muvazzaf subaylar hakkında uygulanan aylık, tazminat, yan ödeme ve diğer mali ve sosyal haklardan aynen istifade ederler.

 

CESARETLE ATILAN İLK ADIMLAR BÜYÜK BAŞARILARIN

MÜJDECİSİDİR.

 

SİZLERİ BEKLİYORUZ