UZMAN ERBAŞ TEMİNİ

 

GENEL BİLGİLER

 

1. Kara Kuvvetleri Komutanlığının çeşitli sınıflarındaki uzman erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla personel temin edilmektedir. Temin “en az lise ve dengi okul mezunu, temin faaliyeti zamanında askerlik hizmetini yapmakta olan veya başvuru tarihi itibarıyla terhisinden 3 yıl süre geçmemiş olan ve başvuru yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla 25 yaşını bitirmemiş olan” adaylar arasından başvuru kılavuzunda belirtilen sınıf ve branşlarda yapılmaktadır.

 

2. Adaylar daha önceki yıllarda yapılan temin faaliyetlerinden farklı olarak, ön başvuru yapmış oldukları tarih esas alınarak müracaat öncelik sırasına göre www.kkk.tsk.tr adresinde yayımlanan başvuru kılavuzundaki faaliyet takviminde belirtilen tarihler arasında çağrılmaktadır (Önce müracaat etmek adayların lehinedir.). Çağrılacak aday sayısı kontenjana göre belirlenmektedir. Yerleştirme neticesinde boş kalan kontenjanlar, başvuru yaptığı branşta kontenjana giremeyen adaylardan isteğe bağlı olarak (online başvuru formunda ilgili bölümü evet olarak işaretleyenler başarı puanları esas alınarak) idarenin uygun gördüğü kontenjanı boş kalan sınıf ve branşa yerleştirilmektedirler. Belirtilen esaslar dâhilinde yapılacak yerleştirmeyi müteakip kontenjanlar tamamlandığında bir yere yerleştirilemeyen adaylar olduğu takdirde, başarı notu en yüksekten başlayarak sıralanmakta ve genel yedek olarak belirlenmektedir. Genel yedek olarak belirlenen adaylar, sağlık nedeniyle elenen veya isteğinden vazgeçen asil adayların yerlerine yerleştirilmektedir.

 

 

3. Temin faaliyeti başvuru kılavuzunda yer alan faaliyet takvimine göre icra edilmekte, ön başvurular http://www.kkk.tsk.tr/ internet adresinden yapılmaktadır.

 

4. Uzman Erbaş temin faaliyeti aşamaları ve konuda açıklayıcı bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

 

NOT: Bu hususlar genel bilgilendirme içermektedir. Başvuruya temel olacak geçerli bilgiler her temin kategorisi için hazırlanan başvuru kılavuzunda yer almaktadır.

 

Ø      BAŞVURU ESASLARI

 

Ø       YAZILI SINAV

 

Ø       KAYIT KABUL AŞAMASI

 

Ø      MÜLAKAT

 

Ø      ÖN SAĞLIK İLE FİZİKİ KABİLİYET YETERLİLİK TESTLERİ (FKYT)

  

Ø      SAĞLIK RAPORU

 

Ø      GÜVENLİK SORUŞTURMASI

 

Ø      KURSA BAŞLAMA

 

 

 

 

 

Ø      BAŞVURU ESASLARI

        1.   Kimler başvurabilir?

a.      En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

b.      Başvuru yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla 25 yaşını bitirmemiş olmak,

c.      Muvazzaflık hizmeti sırasında veya başvuru tarihi itibariyle terhisinden itibaren üç (3) yıl içinde başvuruda bulunmak.

 

      2.   Uzman Erbaş için başvuran adayların başvuru koşulları nelerdir?

        ( Uzman Erbaş Yönetmeliği Madde 6)

      Uzman Erbaş Yönetmeliğinde yer alan giriş koşullarını taşımalıdır.

NOT: Yanlış beyanda bulunanlar ile yukarıda sahip olması gereken niteliklerde menfi (olumsuz) durumu tespit edilenlerin, bütün aşamalarda başarılı olup kursa katılsalar dahi, işlemleri durdurulmakta ve iptal edilmektedir.

 

3.   Yaş ile ilgili şartlar nelerdir?

 

Başvuru yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla 25 yaşını bitirmemiş olmaktır.

 

 

4.   Başvurular ne zaman ve nasıl yapılmaktadır?

 

  Ön başvurular temin faaliyeti zamanında http://www.kkk.tsk.tr/ internet adresinden online (çevrimiçi) olarak yapılmaktadır. Adayların online (çevrimiçi) başvuru formunu kendilerinin doldurmaları gerekmektedir, online (çevrimiçi) ön başvuruyu tamamlamayan veya başkasının yerine yapılan başvurular nedeniyle meydana gelen hatalardan idare sorumluluk kabul etmemektedir.

 

       Adayların online ön başvuru formunu doldurmalarına müteakip en son aşamada her bir aday için ADAY NUMARASI otomatik olarak bilgisayar tarafından verilmekte ve adayların başvuruları bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayda girmektedir. Ön başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde bu aday numarası kullanıldığı için, adayların bu numaraları kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir. Online Ön Başvuru Formu T.C.KİMLİK NUMARASI, ADI, SOYADI ve ADAY NUMARASI bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilmektedir. Başvuru süresi dolduktan sonra değişiklik yapılamamaktadır.

 

      İnternet ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılan başvurular kabul edilmemekte, bu dilekçelere ve mektuplara cevap verilmemektedir.

 

      5.   Silâhaltındaki adayların birlik komutanlıkları tarafından yapılan işlemler nelerdir?

 

      Askerlik hizmeti sırasında başvuruda bulunacak adaylar için birlik komutanlıkları ve kurum amirliklerince, örneği başvuru kılavuzunda ve ilgili mevzuatta bulunan nitelik belgesi belirtilen esaslara göre doldurulmakta müteakiben onaylatılarak mühürlenmektedir. Nitelik belgesi ve kontrol formu ön başvurusu kabul edilen ve sınav aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar tarafından, kapalı ve mühürlü zarf içerisinde getirilmektedir.

 

6.    Ön başvurusu kabul edilen adayların duyurusu nasıl yapılmaktadır?

 

  Ön başvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak sınavların tarihi www.kkk.tsk.tr internet adresinden son tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır. Adaylara posta ile tebligat yapılmamaktadır.

 

 Sayfa başına dön

 

 

Ø      YAZILI SINAV

  

      1.   Yazılı sınav ne zaman yapılmaktadır?

 

     Yazılı sınav, uzman erbaşlık için müracaat eden adaylardan ön başvurusu kabul edilenlere mülakat, ön sağlık ve Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi (FKYT) ile birlikte aynı gün yapılmaktadır. (Temin faaliyeti için hazırlanan kılavuzda bulunan faaliyet takviminde yer almaktadır.)

 

 

      2.   Yazılı sınav nerede yapılmaktadır?

 

      Uzman Erbaş için müracaat eden adaylardan başvurusu kabul edilenlerin yazılı sınavları; K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı (Cebeci/ANKARA)’da [Mülakat, ön sağlık ve Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi (FKYT) ile aynı gün] icra edilmektedir.

 

      Sınav tarihinde, sınav yerinde zamanında hazır bulunmayanlara ek sınav hakkı tanınmamaktadır.

 

 

      3.   Yazılı sınav içeriği nedir? Hangi konuları kapsamaktadır?

 

      Yazılı sınavda; T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük, matematik (Genel Yetenek) ve kompozisyon konularından sorular  sorulmaktadır.

 

 

NOT: Geçerli olan soru dağılımı ve miktarı temin faaliyeti için hazırlanan başvuru kılavuzlarında yer almaktadır.

 

Sayfa başına dön

 

 

Ø      KAYIT KABUL AŞAMASI:

 

      1.   Adaylar sınavlara gelirken hangi belge ve malzemeleri beraberinde getirmelidirler?

 

      Adaylar, belgelerini aşağıda belirtilen sıra ile [Aşağıda belirtilen sıraya uygun (a bendi  üstte) olacak şekilde] yarım kapaklı pembe karton dosyaya takılı olarak getirmektedirler. Dosya kapağına kurşun kalemle aday numarası, adı soyadı, tercih ettiği sınıf/branşı yazılmaktadır. (Bu belge ve malzemeler örnektir. Geçerli belge ve malzemeler temin faaliyeti için hazırlanan başvuru kılavuzlarında yer almaktadır):

 

 

 a.    Nüfus Cüzdan Fotokopisi: Adayın kendisine ait nüfus cüzdanının aslı ve bir adet fotokopisi, anne, baba (vefat edenler hariç) ve evli ise eşine ait fotoğraflı nüfus cüzdanının yetkili makamlarca onaylanmış birer adet fotokopisi,

b.     Askerî Kimlik Fotokopisi: Askerlik hizmetine devam eden adaylar için askerî kimliğinin fotokopisi,

c.     Acemi birliğinde askerlik hizmetine devam eden adaylar için sınıf ve branşlarını belirten birlik komutanından onaylı bir yazı,

ç.    Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: Son üç ay içerisinde alınmış baba, anne, kardeşlerini ve evli ise, eş ve çocuklarını da gösteren kendisine ait “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği”,

d.    Lise Diploması: Lise diplomasının aslı ve bir adet fotokopisi veya noter onaylı sureti ve bir adet fotokopisi (lise diploması kayıp belgesi alanlar, öğrenim aşamalarını gösteren bilgiyi içerecek şekilde okul müdürlüğüne onaylatarak getirilmektedirler). Diploması yüksekokul veya fakültelerde olanlar için öğrenci işleri müdürü imzalı ve mühürlü getirilmektedir,

e.    Yüksekokul mezunları için lise diploması ile birlikte mezun olduğu yüksekokul diplomasının aslı ve bir adet fotokopisi veya noter onaylı veya okul onaylı sureti ve bir adet fotokopisi,

 f.    Terhis Belgesi: Askerliğini yapmış olan adaylar için bir adet terhis belgesi (aslı veya Askerlik Şubesi Başkanlığından onaylı önlü-arkalı fotokopisi),

g.     Ehliyet: Şoför branşlarını tercih eden adaylar başvuru kılavuzunda istenilen sınıf ehliyeti veya Kurs Bitirme Sertifikasının asılları (adayın yanında olacaktır) ile birer adet fotokopisi,

            ğ.    Askerî Ehliyeti: Şoför branşlarını tercih edip askerlik görevine devam eden adaylar askeri ehliyetinin birlik komutanı onaylı fotokopisini, şoför branşlarını tercih edip terhis olan adaylar, askeri ehliyetinin (varsa) fotokopisini,

 h.    Nitelik Belgesi: Başvuru esnasında silâhaltında bulunan adaylar için birlik komutanlıklarınca oluşturulan üç kişilik heyet tarafından tanzim edilir, adayın kuvveti, sınıfı ve branşı da yazılır, aday tarafından kapalı, mühürlü zarf içerisinde mülakata gelirken getirilmektedir,

 ı.    Varsa bonservis, başarı belgesi asılları ve fotokopileri,

 i.    Adayın kendisine ait 16 adet vesikalık fotoğrafı,

 j.     Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu,

 k.    Sadece adli sicil kaydı bulunan adaylar kendisine ait Cumhuriyet Savcılığından veya Adli Sicil Müdürlüklerinden alınmış arşiv kaydını da içeren Adli Sicil Belgesinin aslını ve ekinde mahkeme kararı fotokopisini getireceklerdir.

 

      2.   Silahaltındaki ve yazılı sınavdan başarı olan adayların birlik komutanlıkları tarafından yapılan işlemler nelerdir?

           

      Ön başvurusu kabul edilen ve sınav aşamalarına girmeye hak kazanan silahaltındaki adaylar için birlik komutanlıkları ve kurum amirliklerince, örneği başvuru kılavuzunda ve ilgili mevzuatta bulunan nitelik belgesi ve kontrol formu belirtilen esaslara göre doldurulmakta müteakiben onaylatılarak mühürlenmektedir. Nitelik belgesi sınav aşamalarına girmeye hak kazanan adaylar tarafından, kapalı ve mühürlü zarf içerisinde yazılı sınav, ön sağlık ve fiziki kabiliyet yeterlilik testine gelirken getirilmektedir.

 

 Halen silâhaltında bulunan adaylar, sınavlara kanuni izinlerine mahsuben gönderileceklerdir.

 

 Sayfa başına dön

 

Ø      MÜLAKAT

       

        Mülakat nasıl yapılmaktadır?

  

       Mülakat, adaya göre değişen, yeterli bir zaman içerisinde bir oturum ile adayın geçmişi, kişiliği, psikolojik yapısı, kendini ifade edebilme yeteneği ve askerlik mesleğine ön yeterliliğin tespiti gibi konuların değerlendirildiği planlı bir görüşmedir. Mülakat, personel temininde adayda bulunması gereken ve testlerle ortaya çıkarılması mümkün olmayan niteliklere, adayın sahip olma durumunu tespit etmek maksadıyla, mülakat kurulu ile aday arasında yüz yüze, sözlü iletişim şeklinde, soru ve cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir.

 Mülakatta asgari geçer not 40 puan üzerinden 28’dir (100 puan üzerinden 70’tir.). Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılmaktadır.                         

      Mülakat sonuçlarına itirazlarda idare olarak yapılacak bir husus bulunmadığından, idari mahkemelere süresi içinde başvuru yapılabilmektedir.

 

     

Sayfa başına dön

 

Ø      ÖN SAĞLIK İLE FİZİKİ KABİLİYET YETERLİLİK TESTLERİ (FKYT):

 

      1.   Ön sağlık ve fiziki yeterlilik testleri ne zaman yapılmaktadır?

  

     Ön sağlık ve Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi (FKYT) uzman erbaşlık için müracaat eden adaylardan ön başvurusu kabul edilenlere, www.kkk.tsk.tr adresinde yayımlanacak başvuru kılavuzunda belirtilen (faaliyet takvimindeki) tarihte yapılmaktadır.

 

2.   Adayların FKYT ile ön sağlık aşamalarında tabi oldukları sınavlar nelerdir?

           

            a.     Ön Sağlık Kontrolünün Uygulama Esasları:

 Ön sağlık kontrolü; sağlık personeli (Tabip ve diş tabibi) ve sınav uygulama subayları tarafından yapılır. Muayene sırasında adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve ilgili mevzuat esaslarına göre genel fiziki kusurlarının olup olmadığı kontrol edilir ve fiziki kabiliyet testi için gerekli sağlık kontrolleri yapılarak sonuçlar formun ilgili kısmına kaydedilir. Koşulları uygun olanlar fiziki kabiliyet yeterlilik testine alınırlar. Ön sağlık seçmelerinde;

                 (1)    Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Vücut yapısı düzgün, ağız, çene ve diş yapısı muntazam olmak. Yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban ve yanık izleri, dilinde pelteklik, kekemelik ve gözünde şaşılık bulunmamak, göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu olmamak vs.),

 

                 (2)    Vücudun herhangi bir yerinde dövme, yanık, ameliyat, jilet vb. izler bulunmamak,

                       

(3)    Ağız ve diş yapısı ile sağlıkla ilgili diğer hususların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen kriterlere uygun olması, (Ağız, çene ve diş muayeneleri diş hekimi tarafından yapılmaktadır.),

           

(4)    TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo sınırları içinde olmak koşulları aranmaktadır.

   Adaylar boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak zorundadırlar. Adayların boy uzunluğu ayakkabısız olarak, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.  

   Sonuçlara itiraz eden adaylar için, Sınav Komisyon Başkanının başkanlığında, bir sınav uygulama subayı ve bir doktordan oluşan "Nihai Karar Komisyonu" teşkil edilir. Nihai Karar Komisyonu tarafından yapılan muayenede elenen adayların bir daha itiraz hakkı bulunmadığından elenir.

    Ön sağlık muayenesine itiraz aynı gün yapılmakta, itiraz komisyonu tarafından yapılan muayene sonucunda verilen tanı ile karar kesinleşmektedir. Verilen bu karara karşı sunulan askerî veya sivil hastane raporların geçerliliği bulunmamaktadır. Bu konuda idare tarafından yapılabilecek bir husus kalmadığından idari mahkemelere süresi içinde başvuru yapılabilmektedir.

 

NOT:  Fiziki kabiliyet yeterlilik testlerine katılan adaylar, kendileri için herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılmaktadırlar. Bu nedenle sınavlar sürecinde meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara aittir.

 

            b.   Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi (FKYT);

 

      Fiziki kabiliyet yeterlilik testinde yer alan branşların şekilleri www.kkk.tsk.tr genel ağ (internet) adresinde temin ile ilgili yayımlanacak başvuru kılavuzunda belirtilecektir.  

        

   c.    Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testinin Uygulama Esasları:

Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Testi K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı (Cebeci/ANKARA)’nda (Sınav merkezi idare tarafından değiştirilebilir.) ön sağlık muayenesini müteakip, aynı gün içerisinde yapılmaktadır.

Adaylar Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testine gelirken yanlarında eşofman, şort, spor ayakkabısı, nüfus cüzdanı, kurşun/siyah tükenmez kalem ile silgi ve kalemtıraş getirmektedirler.

     Tüm adaylar; 1500 m Koşusu veya Bomba koşusu ile birlikte Mekik ve Şınav branşlarından değerlendirilmektedir.

             

    Söz konusu branşların standartları temin faaliyeti için hazırlanan kılavuzda yer almaktadır.

      Adaylar, her bir branştan puan aldıkları takdirde başarılı sayılmaktadır. Bir veya daha fazla branştan puan alamayan adaylar elenmektedir. Elenen adayların aynı gün içerisinde elendikleri branş/branşlardan bir defa not yükseltme sınavına girme hakları bulunmaktadır.

 

      Adayların FKYT notu, her bir branştan aldıkları notların toplamının branş sayısına bölünmesiyle elde edilerek bulunan ortalama puandır.

 

 

      Sınav sonuçları nasıl bildirilmektedir?

     

     Yazılı sınav, FKYT testi ve mülakat sonuçları sınavın yapıldığı gün (aynı gün) sonuçlandırılmakta, adaylara sonuç tebliğ edilmekte ve başarılı adaylar hastaneye sevk edilmektedir.

 

 

     Değerlendirme nasıl yapılmaktadır?

 

 

Sınavların değerlendirilmesi 100 tam puan üzerinden yapılmaktadır. Bu puanın; %30’unu yazılı sınav, %40’ını mülakat, %30’unu FKYT notu oluşturmaktadır.

 

Sayfa başına dön

 Ø      SAĞLIK RAPORU

           

1.   Sağlık raporu için, askerî hastanelere sevk belgesi nasıl ve ne zaman alınmaktadır?

           

    

      Askerlik hizmetine devam eden adaylara, sınavlar süresince yıllık izinlerine mahsuben izin verilmektedir.

 

      Adayların sınavları aynı gün sonuçlandırılmakta, sonuç adaylara tebliğ edilerek ve başarılı olan adaylara “Uzman Erbaş Olur/Olamaz, Komando Olur/Olamaz, Paraşütle Atlar/Atlayamaz” kararlı rapor almak üzere asker hastanesine sevk edilmektedir.

 

      İsteyen adaylar yurt genelindeki 17 asker hastanesinden birisini tercih edebilmektedir. Komando branşına müracaat edip “Uzman Erbaş Olur, Komando Olamaz veya Paraşütle Atlayamaz” kararlı rapor alan adaylar, tercihlerinde olması halinde diğer sınıflara yerleştirilebilmektedir.

 

 2.  Sağlık raporu sonuçları nasıl ve nereye teslim edilmektedir?

                       

      Sağlık raporu almak üzere hastaneye sevk edilen adaylar sağlık raporu sonuçlarını elden veya posta/kargo ile K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı 06620 Cebeci/ANKARA’ya teslim etmektedirler.

           

      3.   Olumsuz sağlık raporu alan adaylar ne yapmaktadır?

      

Olumsuz sağlık raporu alan adaylar, eğer arzu ederlerse ön rapor tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde yeniden sevk edilmek üzere 2 adet fotoğraf ve 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi ile;

(1)  Ankara’daki bir asker hastanesinde muayene olmak isteyenler şahsen (Sevk belgesi elden verilerek.),

(2)  Ankara dışındaki bir asker hastanesinde muayene olmak isteyenlerin dilekçe ile (Açık adres ve telefon numarası belirtilecek, bu durumda olan adayların sevk belgesi posta ile adresine gönderilmektedir.) K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı (Cebeci/Ankara)na (Kargo, iadeli taahhütlü posta v.b. ile) müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

     Adaylar sağlık raporu alım sürecinde karşılaştıkları sorunlarla ilgili konularda bilgi edinme ve şikâyet içerikli başvurularını Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığına (Ankara) yapabilirler.

 

Sayfa başına dön

  

Ø      GÜVENLİK SORUŞTURMASI

      (Güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği 8’inci md.)

     

      Güvenlik soruşturması ne zaman sonuçlanmaktadır?

     

1. İlgili mevzuata göre ikinci aşama sınav sonuçlarının internet adresinden yayımlanmasını ve soruşturma isteminin ilgili inceleme makamlarına ulaşmasını müteakip en geç 60 (altmış) gün içerisinde ilgili makamlardan bahse konu işlemlere ilişkin bilgi ve belgeler gelmekte, gelen bilgilerin Kara Kuvvetleri Komutanlığınca değerlendirilmesi neticesinde adayların işlemleri sonuçlanmaktadır.

 

2. Sağlık raporu olumsuz olanlar için de güvenlik soruşturması işlemleri yapılıyor mu?

 

     İkinci aşama sınavlarına göre asil ve yedek aday olarak başarılı olan tüm adayların güvenlik soruşturmaları ileride zaman kaybı olmaması amacıyla aynı anda başlatılmaktır. Güvenlik soruşturması işlemleri sağlık raporu işlemlerinden bağımsız olarak devam etmektedir.

 

Sayfa başına dön

  

Ø      KURSA BAŞLAMA

 

Adaylar sağlık raporu ve güvenlik soruşturması ile ilgili güncel bilgilere www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp genel ağ adresinde bulunan aday durumu bilgilendirme programında yer alan  uzman erbaş temini linkinden ulaşabilmektedirler. İşlemleri olumlu sonuçlanan adayların dosyaları K.K.Tayin Daire Başkanlığına gönderilmektedir. K.K.Tayin Daire Başkanlığınca ilk atama tebligatları adayların adreslerine resmi taahhütlü olarak yapılmakta ve www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp genel ağ adresinde bulunan aday durumu bilgilendirme programında yer alan uzman erbaş ilk atama tebligatı linkinden adaylar tarafından öğrenilebilmektedir.

 

 Uzman erbaşlığa kabul edilen adaylar, atama emrinde belirtilen tarihte atandırıldığı sınıf okulu ve/veya eğitim merkezi komutanlıklarına katılırlar. Askerlik hizmeti sırasında başvuruda bulunan ve işlemleri biten adaylar, terhis olduktan sonra atama emrinde belirtilen tarihte atandırıldığı sınıf okulu ve/veya eğitim merkezine katılırlar.

 

Sayfa başına dön

 

Ø      STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ

 

         (Uzman Erbaş Yönetmeliği 24’üncü md.)

 

Uzman erbaşların astsubaylığa geçiş hakları nelerdir?

 

         Uzman erbaşlıktan muvazzaf astsubay olmanın iki şekli bulunmaktadır:

 

         1.   Lise mezunu, en az bir yıl kıta hizmeti bulunan ve 26 yaşından gün almamış uzman erbaşlar yapılan seçim sınavlarında başarılı oldukları takdirde Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksekokuluna öğrenci olarak alınmaktadır. Okulu başarılı olarak bitirdikleri takdirde muvazzaf astsubay olabilmektedir.

 

   2.         En az iki yıllık meslek yüksek okulu mezunu, kıtada dört hizmet yılını tamamlamış sekizinci hizmet yılını tamamlamamış uzman erbaşlar yapılan seçim sınavlarında başarılı oldukları ve müteakiben tabi tutulacakları Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma (ASTTASAK) Eğitiminde başarılı oldukları takdirde muvazzaf astsubay olabilmektedir.

 

CESARETLE ATILAN İLK ADIMLAR BÜYÜK BAŞARILARIN

MÜJDECİSİDİR.

 

SİZLERİ BEKLİYORUZ